Danh sách đối tác bị trùng CMND tạo mã số thuế, đối tác có hai mã số thuế cập nhật ngày 24/02/2020

d-ahamove-tools-images-thue2019-png

Danh sách đối tác có hai mã số thuế

Chi tiết xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RtmaY9FajmOKq4VwEtbi-sum63_oUpb8yKbyW3ZEF0Y/edit#gid=1739214870

 

 

Danh sách đối tác bị trùng CMND/CCCD tạo Mã số thuế hoặc chưa có thông tin để tạo Mã số thuế

Chi tiết xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NZvo1W0PAKQK05QFek-muoRZxcTJUMRY9CYgcE9bcVo/edit#gid=342475162