[THÔNG BÁO] QUY ĐỊNH MỚI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG HỦY ĐƠN XE TẢI