(SGNKAE191212H_HIG) Thưởng Thương mại điện tử ngày 12.12