Bảng giá dịch vụ

Xe Tải 2000KG

Trọng lượng dưới 2000KG

Hà Nội

Bình Dương

Hồ Chí Minh

44,000VNĐ/điểm

350cm x 160cm x 170cm

Dưới 4km

245,000VNĐ

Từ 4km - 10km

28,500VNĐ/km

Từ 10km - 15km

28,500VNĐ/km

Trên 15km

24,500VNĐ/km

Xe Tải 1500KG

Trọng lượng dưới 1500KG

Hà Nội

Hồ Chí Minh

33,000VNĐ/điểm

320cm x 160cm x 170cm

Dưới 4km

245,000VNĐ

Từ 4km - 10km

28,500VNĐ/km

Từ 10km - 15km

28,500VNĐ/km

Trên 15km

24,500VNĐ/km

Xe Tải 1000KG

Trọng lượng dưới 1000KG

Bình Dương

Hà Nội

Đồng Nai

Hồ Chí Minh

22,000VNĐ/điểm

300cm x 160cm x 170cm

Dưới 4km

245,000VNĐ

Từ 4km - 10km

28,500VNĐ/km

Từ 10km - 15km

28,500VNĐ/km

Trên 15km

24,500VNĐ/km

Xe Van 1000KG

Trọng lượng dưới 1000KG

Bình Dương

Đồng Nai

Hồ Chí Minh

Hà Nội

22,000VNĐ/điểm

230cm x 170cm x 150cm

Dưới 4km

245,000VNĐ

Từ 4km - 10km

28,500VNĐ/km

Từ 10km - 15km

28,500VNĐ/km

Trên 15km

24,500VNĐ/km

Xe Tải 500KG

Trọng lượng dưới 500KG

Đồng Nai

Bình Dương

Hồ Chí Minh

Hà Nội

11,000VNĐ/điểm

180cm x 130cm x 130cm

Dưới 4km

185,000VNĐ

Từ 4km - 10km

22,000VNĐ/km

Từ 10km - 15km

16,000VNĐ/km

Trên 15km

15,500VNĐ/km

Xe Van 500KG

Trọng lượng dưới 500KG

Hà Nội

Đồng Nai

Hồ Chí Minh

Bình Dương

11,000VNĐ/điểm

160cm x 140cm x 120cm

Dưới 4km

185,000VNĐ

Từ 4km - 10km

22,000VNĐ/km

Từ 10km - 15km

16,000VNĐ/km

Trên 15km

15,500VNĐ/km

Xe Bán Tải

Trọng lượng dưới 1000KG

Hồ Chí Minh

Hà Nội

11,000VNĐ/điểm

180cm x 120cm x 80cm

Dưới 4km

165,000VNĐ

Từ 4km - 10km

20,000VNĐ/km

Từ 10km - 15km

15,000VNĐ/km

Trên 15km

14,500VNĐ/km

Xe Ba Gác

Trọng lượng dưới 400KG

Hồ Chí Minh

11,000VNĐ/điểm

180cm x 120cm x 80cm

Dưới 4km

165,000VNĐ

Từ 4km - 10km

20,000 VNĐ/km

Khu vực áp dụng

Thời gian giao hàng

Trong ngày (áp dụng tất cả)

Số điểm dừng / điểm giao

10 điểm giao/đơn hàng (áp dụng tất cả)

Phí điểm dừng

Phí quay đầu

50% tổng km chiều đi

Kích thước lòng thùng xe

Phí quãng đường

Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Phí chờ

Phí chờ (60,000VND/giờ)