Bảng giá dịch vụ xe tải
tại Hà Nội

Tiết kiệm (6H) 100kg

Trọng lượng dưới 100KG

Hà Nội

1 điểm giao/đơn hàng

100cm x 120cm x 80cm

Từ 0 - 2km

70,000VNĐ

Từ 2 - 10km

15,000VNĐ/km

Từ 10 - 15km

9,500VNĐ/km

Trên 15km

9,000VNĐ/km

Tiết kiệm (6H) 200kg

Trọng lượng dưới 200KG

Hà Nội

1 điểm giao/đơn hàng

100cm x 120cm x 80cm

Từ 0 - 2km

80,000VNĐ

Từ 2 - 10km

15,500VNĐ/km

Từ 10 - 15km

10,500VNĐ/km

Trên 15km

10,000VNĐ/km

Tiết kiệm (6H) 300kg

Trọng lượng dưới 300kg

Hà Nội

1 điểm giao/đơn hàng

100cm x 150cm x 100cm

Từ 0 - 2km

90,000VNĐ

Từ 2 - 10km

16,000VNĐ/km

Từ 10 - 15km

11,500VNĐ/km

Trên 15km

11,000VNĐ/km

Xe Tải 2000KG

Trọng lượng dưới 2000KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

44,000VNĐ/điểm

350cm x 160cm x 170cm

Từ 0 - 2km

250,000VNĐ

Từ 2 - 10km

20,000VNĐ/km

Từ 10km - 15km

16,500VNĐ/km

Trên 15km

14,500VNĐ/km

Xe Tải 1500KG

Trọng lượng dưới 1500KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

33,000VNĐ/điểm

320cm x 160cm x 170cm

Từ 0 - 2km

210,000VNĐ

Từ 2 - 10km

17,500VNĐ/km

Từ 10 - 15km

14,500VNĐ/km

Trên 15km

12,500VNĐ/km

Xe Tải 1000KG

Trọng lượng dưới 1000KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

22,000VNĐ/điểm

300cm x 160cm x 170cm

Từ 0 - 2km

165,000VNĐ

Từ 2 - 10km

15,500VNĐ/km

Từ 10 - 15km

13,000VNĐ/km

Trên 15km

11,000VNĐ/km

Xe Van 1000KG

Trọng lượng dưới 1000KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

22,000VNĐ/điểm

230cm x 170cm x 150cm

Từ 0 - 2km

165,000VNĐ

Từ 2 - 10km

15,500VNĐ/km

Từ 10 - 15km

13,000VNĐ/km

Trên 15km

11,000VNĐ/km

Xe Tải 500KG

Trọng lượng dưới 500KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

11,000VNĐ/điểm

180cm x 130cm x 130cm

Từ 0 - 2km

120,000VNĐ

Từ 2 - 10km

12,500VNĐ/km

Từ 10 - 15km

10,500VNĐ/km

Trên 15km

9,500VNĐ/km

Xe Van 500KG

Trọng lượng dưới 500KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

11,000VNĐ/điểm

160cm x 140cm x 120cm

Từ 0 - 2km

120,000VNĐ

Từ 2 - 10km

12,500VNĐ/km

Từ 10 - 15km

10,500VNĐ/km

Trên 15km

9,500VNĐ/km

Xe Bán Tải

Trọng lượng dưới 1000KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

11,000VNĐ/điểm

180cm x 120cm x 80cm

Dưới 4km

165,000VNĐ

Từ 4 - 10km

20,000VNĐ/km

Từ 10 - 15km

15,000VNĐ/km

Trên 15km

14,500VNĐ/km

Xe Ba Gác

Trọng lượng dưới 400KG

Hà Nội

10 điểm giao/đơn hàng

11,000VNĐ/điểm

180cm x 120cm x 80cm

Dưới 4km

165,000VNĐ

Từ 4 - 10km

20,000VNĐ/km

Khu vực áp dụng

Thời gian giao hàng

Trong ngày (áp dụng tất cả)

Số điểm dừng / điểm giao

Phí điểm dừng

Phí quay đầu

50% tổng km chiều đi

Kích thước lòng thùng xe

Phí quãng đường

Phụ phí dịch vụ giao hàng tạm ứng

Dưới 2 triệu VNĐ

Miễn phí

Trên 2 triệu VNĐ

0.88% x giá trị COD

Phí chờ

Phí chờ (60,000VNĐ/giờ)

Yêu cầu thêm